ST凯撒

- 000796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
海航旅游集团有限公司持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2022-03-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2022-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2021-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2021-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2021-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2021-06-11
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2021-03-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2021-11-19
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2021-11-19
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-09-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-09-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-06-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-06-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
212040608
26.406
流通A股,
2020-02-14
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
197435608
24.59
流通A股,
2020-03-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
180005608
22.42
流通A股,
2020-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2020-11-02
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2020-10-29
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2020-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
175295608
21.83
流通A股,
2020-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-09-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-09-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-06-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-06-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
250325563
31.17
流通A股,
2019-03-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
227640608
28.35
流通A股,
2019-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
227640608
28.35
流通A股,
2019-04-17
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
215190608
26.8
流通A股,
2019-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
212040608
26.41
流通A股,
2019-11-08
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
200655608
24.99
流通A股,
2019-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-09-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-09-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-06-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-06-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
258438283
32.18
流通A股,
2018-03-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
258438283
32.18
流通A股,
2018-01-18
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255398283
31.81
流通A股,
2018-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255398283
31.81
流通A股,
2018-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255398283
31.81
流通A股,
2018-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255398283
31.806
流通A股,
2018-11-29
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255398283
31.806
流通A股,
2018-05-04
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-09-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-09-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-06-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-06-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
258438283
32.18
流通A股,
2017-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
258438283
32.18
流通A股,
2017-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2017-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2017-03-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2017-06-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2017-06-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-12-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-09-30
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-09-30
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-03-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2016-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2016-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2016-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2016-03-31
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2016-12-12
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.814
流通A股,
2016-12-12
退市海创 ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2016-12-31
退市海B ( 行情资讯论坛 )
180065443
13.81
流通A股,
2016-12-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2015-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
255257202
31.79
流通A股,
2015-11-11
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
2468600
1
流通A股,
2015-11-10
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
2468600
1
流通A股,
2015-09-30
返回页顶