*ST斯太

- 000760

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2020-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2020-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2019-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2019-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2019-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2019-03-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.506
流通A股,
2019-11-06
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2018-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2018-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2018-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
流通A股,
2017-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
流通A股,
2017-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
流通A股,
2017-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
流通A股,
2016-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.31
,
2016-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.3
,
2016-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.3
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
,
2015-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
,
2015-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
73375260
9.51
,
2015-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.51
,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.51
,
2014-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.51
,
2014-09-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.51
,
2014-06-30
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.51
,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.507
,
2013-12-31
*ST斯太 ( 行情资讯论坛 )
52410900
9.507
,
2013-12-09
返回页顶