*ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
沈阳铜网厂持有的流通股票
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
3900000
1.14
不详
2000-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
3900000
1.14
不详
2000-06-30
1999年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
3900000
1.144
 
1999-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
3900000
1.144
 
1999-06-30
1998年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
3900000
1.14
 
1998-12-31
返回页顶