*ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
工行沈阳融资中心持有的流通股票
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
2004-06-30
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
2004-12-31
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
2005-06-30
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
境内法人股,
2003-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
2003-06-30
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
境内法人股,
2002-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
境内法人股,
2002-06-30
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
境内法人股,
2002-03-31
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
境内法人股,
2006-01-09
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.19
不详
2000-06-30
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.19
不详
2000-12-31
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.19
不详
2001-06-30
1999年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
1999-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.191
 
1999-06-30
1998年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
650000
0.19
 
1998-12-31
返回页顶