TCL集团

- 000100

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
李东生持有的流通股票
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
812848488
5.999
流通A股,
2019-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
665148488
4.91
流通A股,
2019-03-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
646873688
4.77
流通A股,
2019-01-10
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
1221748009
9.02
流通A股,
2019-09-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
644873688
4.76
流通A股,
2018-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
4.71
流通A股,
2018-09-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
4.71
流通A股,
2018-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
4.72
流通A股,
2018-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2016-03-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2016-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2016-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2016-09-30
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
4.72
流通A股,
2017-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
4.72
流通A股,
2017-12-25
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2017-04-20
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2017-12-24
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2017-09-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2017-03-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2017-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.22
流通A股,
2015-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.22
流通A股,
2015-09-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.22
流通A股,
2015-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2015-03-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
5.23
流通A股,
2015-02-25
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
6.74
流通A股,
2015-01-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
511570300
5.996
流通A股,
2013-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
511570300
6.018
流通A股,
2013-09-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
511570300
6.019
流通A股,
2013-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
508982300
6.005
流通A股,
2013-05-13
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
511570300
6.035
流通A股,
2013-06-25
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
510147300
6.01
流通A股,
2013-06-05
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
502288400
5.926
流通A股,
2013-03-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
502288400
5.926
流通A股,
2013-01-15
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
6.75
流通A股,
2014-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
6.75
流通A股,
2014-09-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
6.75
流通A股,
2014-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
638273688
6.753
流通A股,
2014-05-13
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
636123688
6.73
流通A股,
2014-04-29
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
511570300
5.994
流通A股,
2014-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
494838400
5.838
流通A股,
2012-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
494838400
5.838
流通A股,
2012-12-20
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
491585800
5.8
流通A股,
2012-11-28
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
484786300
5.719
流通A股,
2012-11-20
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
482931200
5.698
流通A股,
2012-11-14
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
479931200
5.662
流通A股,
2012-11-02
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
475904300
5.615
流通A股,
2012-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
475904300
5.615
流通A股,
2012-06-26
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
473924100
5.591
流通A股,
2012-06-20
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
472012400
5.569
流通A股,
2012-05-16
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
465364700
5.49
流通A股,
2012-05-04
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
160662400
5.47
,流通A股
2009-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
160662400
5.47
流通A股,
2009-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
160662400
5.47
,流通A股
2009-04-26
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
97562400
3.772
,流通A股
2009-04-20
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
459833600
5.425
流通A股,
2011-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
459833600
5.425
流通A股,
2011-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
232916800
5.5
,流通A股
2010-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
160662400
5.47
流通A股,
2010-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
232916800
5.5
流通A股,
2010-08-02
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
160662400
5.47
流通A股,
2010-07-08
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
,
2005-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
,
2005-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
,
2005-11-28
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
97562400
3.77
,流通A股
2008-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
97562400
3.772
流通A股,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
97562400
3.772
流通A股,
2007-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
97562400
3.772
流通A股,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
121953000
4.715
,
2006-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
121953000
4.715
,
2006-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
121953000
4.715
,
2006-04-19
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
其它未流通股,
2004-12-31
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
,
2004-06-30
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
5.588
,
2004-01-29
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
9.078
,
2004-01-07
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
TCL集团 ( 行情资讯论坛 )
144521730
9.08
,
2003-12-31
返回页顶