*ST神城

- 000018

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
香港富冠投资有限公司持有的流通股票
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2019-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2019-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2019-03-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2019-06-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2018-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2014-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2014-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2014-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2016-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
23235313
1.37
流通B股,
2016-12-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-10-13
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-10-13
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2015-03-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2010-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2010-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2010-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2010-06-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-03-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2013-12-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2012-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2012-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2012-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2012-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2011-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2011-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2011-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2011-12-31
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2009-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2009-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2009-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2009-06-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2008-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2008-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2008-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2007-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2007-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2007-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2006-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2006-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2006-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2006-06-30
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2005-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2005-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2005-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2005-06-30
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2004-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2004-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2004-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2004-06-30
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2003-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
 
2003-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2003-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2003-06-30
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2002-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2002-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2002-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2002-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2002-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
2002-06-30
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2001-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.62
流通B股,
2001-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.61
流通B股,
2001-08-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.61
流通B股,
2001-08-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.61
流通B股,
2001-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.61
流通B股,
2001-06-30
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.73
流通B股,
2000-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.73
流通B股,
2000-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.732
流通B股,
2000-09-01
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.732
流通B股,
2000-09-01
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.73
流通B股,
2000-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6312765
3.73
流通B股,
2000-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6327565
3.741
流通B股,
2000-03-23
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6327565
3.741
流通B股,
2000-03-23
1999年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6327565
3.741
流通B股,
1999-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6327565
3.741
流通B股,
1999-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1999-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1999-12-15
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1999-12-15
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1999-06-30
1998年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1998-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1998-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1998-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1998-06-30
1997年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1997-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1997-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1997-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1997-06-30
1996年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1996-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1996-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1996-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1996-06-30
1995年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1995-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
6114556
3.615
流通B股,
1995-12-31
1994年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
5558688
3.615
流通B股,
1994-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
5558688
3.615
流通B股,
1994-12-31
1993年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
5053353
3.615
 
1993-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
5053353
3.615
 
1993-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
5053353
3.615
 
1993-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
5053353
3.615
 
1993-06-30
1992年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
4593958
3.615
 
1992-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
4593958
3.615
 
1992-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
4593958
3.615
 
1992-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
4593958
3.615
 
1992-06-30
返回页顶