ST沪科

- 600608

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST沪科(600608) 利润表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、营业总收入31,218.05100,391.4971,712.1948,980.0419,210.22
营业收入31,218.05100,391.4971,712.1948,980.0419,210.22
二、营业总成本31,145.81100,651.8871,925.0149,127.2219,324.50
营业成本30,835.4999,402.8071,052.6748,542.3019,090.93
营业税金及附加26.2072.0548.7638.2412.46
销售费用20.44117.2870.3848.3119.19
管理费用171.50656.51452.76301.08107.54
财务费用92.07404.25301.28198.1697.00
资产减值损失0.11-1.01-0.84-0.87-2.62
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润72.23-260.39-212.82-147.18-114.28
加:营业外收入----------
减:营业外支出----------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额72.23-260.39-212.82-147.18-114.28
减:所得税费用----------
五、净利润72.23-260.39-212.82-147.18-114.28
归属于母公司所有者的净利润73.49-252.63-199.69-139.65-109.80
少数股东损益-1.26-7.76-13.13-7.53-4.47
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0020-0.0100-0.0100-0.0040-0.0030
稀释每股收益(元/股)0.0020-0.0100-0.0100-0.0040-0.0030
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额72.23-260.39-212.82-147.18-114.28
归属于母公司所有者的综合收益总额73.49-252.63-199.69-139.65-109.80
归属于少数股东的综合收益总额-1.26-7.76-13.13-7.53-4.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶