ST景谷

- 600265

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST景谷(600265) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入24,829.176,661.2011,319.636,643.243,918.68
营业收入24,829.176,661.2011,319.636,643.243,918.68
二、营业总成本24,062.726,796.5214,100.808,080.374,595.45
营业成本21,243.245,768.2411,367.976,736.493,753.82
营业税金及附加173.2750.1294.2155.5342.67
销售费用50.3519.5533.5514.5113.59
管理费用1,854.11662.462,388.821,285.26826.64
财务费用741.75296.16216.25-11.42-41.27
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益180.99176.48265.23----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润1,325.70202.56-2,185.69-1,447.13-837.18
加:营业外收入9.969.953.782.852.86
减:营业外支出0.930.3129.8227.0927.09
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,334.73212.19-2,211.73-1,471.36-861.41
减:所得税费用-43.56--16.520.180.18
五、净利润1,378.29212.19-2,228.25-1,471.55-861.60
归属于母公司所有者的净利润293.16-29.11-2,228.25-1,458.61-852.63
少数股东损益1,085.12241.30---12.94-8.97
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0230-0.0020-0.1700-0.1120-0.0650
稀释每股收益(元/股)0.0230-0.0020-0.1700-0.1120-0.0650
七、其他综合收益12.17-7.9018.6133.906.35
八、综合收益总额1,390.46204.29-2,209.65-1,437.64-855.25
归属于母公司所有者的综合收益总额305.34-37.01-2,209.65-1,424.71-846.27
归属于少数股东的综合收益总额1,085.12241.30---12.94-8.97
下载全部历史数据到excel中 返回页顶