*ST中期

- 000996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST中期(000996) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入1,076.40964.03291.473,178.172,031.48
营业收入1,076.40964.03291.473,178.172,031.48
二、营业总成本1,977.231,540.97495.254,600.322,924.07
营业成本992.10867.75210.542,715.321,728.09
营业税金及附加5.555.111.326.842.93
销售费用218.58148.0552.51268.55224.32
管理费用565.92402.83216.991,127.11895.11
财务费用195.09117.2313.89482.5073.61
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益930.63565.9755.031,366.69955.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益------1,366.69--
汇兑收益----------
三、营业利润26.6812.76-148.74-341.5411.24
加:营业外收入1.320.540.812.560.89
减:营业外支出12.540.063.270.940.53
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额15.4613.25-151.20-339.9111.59
减:所得税费用----------
五、净利润15.4613.25-151.20-339.9111.59
归属于母公司所有者的净利润15.4613.25-151.20-339.9111.59
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00040.0004-0.0044-0.00990.0003
稀释每股收益(元/股)0.00040.0004-0.0044-0.00990.0003
七、其他综合收益359.07325.20--327.63600.93
八、综合收益总额374.53338.44-151.20-12.28612.52
归属于母公司所有者的综合收益总额374.53338.44-151.20-12.28612.52
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶