TCL通讯

- 000542

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
TCL通讯(000542) 利润表
单位:万元
报表日期2003-09-302003-06-302003-03-312002-12-312002-09-30
一、营业总收入739,853.14526,065.05291,697.03874,604.19609,905.29
营业收入739,212.16525,775.34291,190.30872,258.88608,958.01
二、营业总成本681,211.50478,616.50264,664.49759,115.15527,289.67
营业成本587,464.02414,379.82235,186.28631,303.33442,352.43
营业税金及附加5.533.293.1741.5741.95
销售费用70,467.7947,118.1720,704.7678,983.7056,057.80
管理费用22,693.0916,539.618,398.8346,806.4627,896.20
财务费用581.07575.61371.461,980.09941.29
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益114.1764.5629.55-2,031.74-1,496.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润59,009.5747,514.9927,063.92115,935.5681,457.23
加:营业外收入468.14352.90114.08127.50116.74
减:营业外支出3,092.252,894.451,636.6411,802.724,918.91
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额56,385.4644,973.4325,541.36104,260.3476,655.07
减:所得税费用1,805.722,074.57607.185,430.544,353.15
五、净利润55,810.3544,112.3825,296.77107,863.6175,426.50
归属于母公司所有者的净利润18,898.2414,518.157,180.0527,638.7818,242.33
少数股东损益36,912.1129,594.2318,116.7380,224.8357,184.17
六、每股收益
基本每股收益(元/股)----------
稀释每股收益(元/股)----------
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶