*ST富控

- 600634

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
总股本的变动历史
1992年变动日期 持有股数
1992-06-13
934.15万股
1993年变动日期 持有股数
1993-03-04
1534.15万股
1993-08-13
2234.395万股
1994年变动日期 持有股数
1994-05-05
2234.395万股
1994-05-09
3128.153万股
1994-09-12
5005.0448万股
1996年变动日期 持有股数
1996-06-03
5505.5493万股
1997年变动日期 持有股数
1997-06-17
6606.6124万股
1998年变动日期 持有股数
1998-08-05
7267.2736万股
1999年变动日期 持有股数
1999-05-11
8720.7283万股
2000年变动日期 持有股数
2000-10-25
8720.7283万股
2006年变动日期 持有股数
2006-09-20
8720.7283万股
2007年变动日期 持有股数
2007-09-20
8720.7283万股
2008年变动日期 持有股数
2008-09-22
8720.7283万股
2009年变动日期 持有股数
2009-09-21
8720.7283万股
2013年变动日期 持有股数
2013-12-24
30447.8024万股
2014年变动日期 持有股数
2014-01-10
38382.1387万股
2014-05-20
57573.2081万股
2014-12-24
57573.2081万股
2015年变动日期 持有股数
2015-01-12
57573.2081万股
2016年变动日期 持有股数
2016-12-26
57573.2081万股