GQY视讯

- 300076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
限售A股的变动历史
2010年变动日期 持有股数
2010-03-05
3936万股
2010-04-30
4208.8万股
2010-06-30
2201.74万股
2010-07-30
3936万股
2010-09-08
4403.48万股
2011年变动日期 持有股数
2011-05-03
6113.7万股
2011-06-30
6113.7万股
2011-12-31
6113.7万股
2012年变动日期 持有股数
2012-06-30
6113.7万股
2013年变动日期 持有股数
2013-05-02
0万股
2013-06-30
0万股
2014年变动日期 持有股数
2014-03-31
0万股
2014-05-22
0万股
2015年变动日期 持有股数
2015-03-31
0万股
2015-09-30
0万股
2016年变动日期 持有股数
2016-03-31
0万股
2016年变动日期 持有股数
2016-06-24
0万股
2017年变动日期 持有股数
2017-03-31
0万股
2018年变动日期 持有股数
2018-03-31
0万股
2019年变动日期 持有股数
2019-03-31
0万股
2019-06-30
0万股
2019-09-30
0万股
2019-12-31
0万股
2020年变动日期 持有股数
2020-03-31
0万股